IMG_1523

ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER ER IGANG

På området som vi nå skal i gang med å bygge ut har det bodd folk langt tilbake i tid. Før vi kan bygge må det derfor gjennomføres arkeologiske undersøkelser og Universitetet i Stavanger  og arkeologisk museum gjorde derfor et stort arbeid med dette sommeren 2018.
 

Historisk område

Med utsikt over Hafrsfjord og nærhet til de kvalitetene som både det og de tilgrensende grøntområdene  gir,  valgte også noen av våre forfedre å bosette seg på dette flotte området, noe som må undersøkes nærmere før vi kan gå i gang med utbyggingen.
 

ARKELOGISKE REGISTRERINGER

I perioden mars – juli 2012 ble det gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet. Det var disse registreringene som viste at det her er spor etter bosettinger som må undersøkes nærmere, og som da var grunnlaget for det arbeidet arkeologene utførte sommeren 2018 i den sør-vestre del av planområdet. Under registreringene ble det funnet 699 strukturer med bosettingsspor som stolpehull, kokegroper, grøfter, graver og ulike groper av mer ubestemt funksjon og 90 funn av gjenstander.

Arkeologene fant en rekke bosettingsspor i form av kokegroper og stolpehull etter boliger. I tillegg er det både gjenstandsfunn og karbondateringer fra romertiden og folkevandringstiden, dvs samme periode som anlegget på Ullandhaug var i bruk.

Et av fokusområdene for utgravingene var å undersøke bosettingsspor fra periodene Seinneolitikum (siste del av steinalderen, ca 2300 -1800 f.kr) og Bronsealder (1700-500 f.kr)

Arkeologisk museum holder nå på med etterarbeid etter arbeidene ute på området for å dokumentere de funnene som ble gjort.

Les mer om utgravingene i artikkel publisert i Norark, her: Norsk arkeologi 
 

Kontakt

Ingvar Sikveland daglig leder / Hafrsby as
906 71 533 / E-POST
Hafrsby as   •   Adr. Welhavens vei 4    •   4319 Sandnes